Recent Posts

Archive

Tags

FJORDLAND/MATVAREHUSET: Leverer måltid til forskningsprosjektet Matlyst sin målgruppe

Matlyst sin prosjektperiode avsluttes i oktober 2020. I to artikler deler deltakerne fra matvareindustrien hva de har lært og hva de konkret har fått ut av dette samarbeidsprosjektet mellom forskning, industri og myndigheter.

Foto: Matvarehuset

Matvarehuset AS eies av Fjordland AS. Som partner i Matlyst inviterte Fjordland Matvarehuset inn i prosjektet på grunn av deres matleveranser til målgruppen.

-Vi ble med for å lære mer om hvilke fysiologiske behov vi kan og skal tilfredsstille. Det er viktig for Fjordland som selger produkter gjennom dagligvarekjedene, og er viktig for Matvarehuset. Vi ønsker å vite mer om markedspotensialet for nye, berikede produkt, sier Knud Einar Søyland, Fagsjef FoU i Fjordland.

Har bedriften gjort noen endringer i løpet av disse tre årene knyttet til inspirasjon og kunnskap fra Matlyst?

Fjordland retter utgjør en god lunsj i Måltidets hus uansett alder i følge Kari Birgitte M. Wiig og Hilde Garlid, Validé. Foto: Hilde Garlid

Markedsundersøkelsen avdekket at friske eldre over 67 år ikke ser på seg selv som en gruppe med «spesielle behov», og de ser heller ikke etter mat som er laget spesielt for dem. Det gjør det mer utfordrende å lage produkter som er rettet spesielt mot denne målgruppen.

Matlystprosjektet har likevel gitt oss interessant innsikt i de mange fysiologiske endringene som ofte inntrer ved økende alder og også en økt forståelse for ernæringsbehovet den eldre gruppen har i forhold til yngre. Det gjør at vi kan benytte denne kunnskapen ved utvikling av nye produkter, og likevel kan lage produkter som dekker behovene, uten å markedsføre det spesielt mot gruppen eldre.

Matvarehuset leverer ferdiglagede middagsmåltider spesialtilpasset behovet til hjemmeboende eldre, som har fått vedtak fra sin kommune. De leverer også til helse og omsorgssektoren i flere kommuner, både til institusjoner, serviceboliger og aktivitetssenter for eldre. De vil ha god nytte av resultatene fra prosjektet i sin utvikling av produkter.

Matvarehuset har gjennom forskningsprosjektet Matlyst hatt et samarbeid med TINE i pilotprosjektet TID. Interessen og behovet blant hjemmeboende eldre for hjemlevering av middagsmåltider sammen med øvrige tjenester ble utforsket. Det er helt klart et behov/marked for hjemlevering av middager, også til «yngre» eldre. Måltider som inngikk som en del av leveransen ble levert av Matvarehuset og det ble underveis arbeidet med justering og forbedring basert på innsikt, tilbakemeldinger og ny kunnskap. Matvarehuset leverer normalt middager til de eldste, som har vedtak fra kommunen. Deltakerne i TID prosjektet var friske eldre, og uten eks. tygge og svelgvansker. Det var derfor mulighet til å prøve ut litt mer smaker, samt salat, råkost og grønnsaker med noe mer tyggemotstand. TID-piloten ble avsluttet sommeren 2019.

Foto: Tine Tid, TINE SA

Foto: TINE Tid

Hvordan formidle forskningsbaserte kunnskap slik at den blir brukt i ytterligere innovasjon og utvikling av nye konsepter? 

Forbrukerinnsikten har vi, og det er blant annet slik at etter som man blir eldre, så blir det ekstra viktig å få dekket proteinbehovet. Utfordringen er at mennesker som i dag er i aldersgruppen 67 + ikke anser seg selv som «eldre» og ser ikke selv at de er i målgruppen. Markedsføringsloven er også ganske klar, og det er ikke lov til å markedsføre produkter på en slik måte at det fremstår som en helsepåstand. Det vil si at produktet gir forbrukeren helsefordeler ved å spise dette. Det er eks. ikke lov til å si at dette produktet er beregnet på brukergruppen eldre, og at det fordi det er proteinrikt, kan være med på å forebygge unødvendig muskelsvinn.

Vi kan sikkert gjøre mer med informasjon om produktene våre, men det er et myndighetsansvar å fortelle eldre folk hva de trenger. Vi kan så ha en mulig løsning på behovet, sier Søyland.

Eldres stemme høres gjennom forskning - to dager med kunnskap og inspirasjon om kosthold

- I Matvarehuset kunne vi tenke oss å skaffe oss enda mer kunnskap om mer til eldre. Den kunnskapen vi har, og den vi vil hente fremover vil vi kunne dele med kundene våre for en tett og konstruktiv dialog om å gjøre mattilbud enda bedre for våre eldre. Per i dag er vi gode på menysammensetning, og vi leverer også ekstra energi-beriket middag, energi-berikede supper samt en rekke spesialkoster. En mulighet vi kan undersøke er å også berike supper med ekstra protein, for å enda bedre tilpasset næringssammensetning.

Modellproduktene shot og terte

-Fjordland var mest involvert i terteproduktet der effekten av berikning av ulike proteinkilder og fiber ble testet på fordøylighet. Det var et omfattende forsøk og vi venter fortsatt på de siste resultatene og en felles gjennomgang.

- Vi vil få stor glede av resultatene dersom det kommer tydelige anbefalinger fra forskningen når det gjelder ingredienser og sammensetninger, sier Halland.

To prototyper - en shot og paien som ble kake

Har Matlyst-prosjektet nådd målsettingene? 

Både Fjordland og Matvarehuset er enig om at måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre er et tema som enda ikke har to streker under svaret. Her er mange muligheter for videreutvikling og nye ideer. De eldre skal ha dekket hele måltidsdøgnet, og per i dag, så er det kun middagsmåltidet som leveres hjem til de som har vedtak i fra Matvarehuset. Det er muligheter for å tenke nytt, kanskje tilby flere måltider på sikt. Også til de som ikke har vedtak, men likevel ønsker ferdige måltider av ulike årsaker. Alle skal ha både frokost, lunch, kvelds og gjerne kaffemat. Det er en kjent utfordring at ernæring ikke er et prioritert tema hos mange eldre, og ikke alle får dekket sitt ernæringsmessige behov. Ved å utforske muligheten for å lage berikede produkter som smaker godt, så kan det være et fremtidig marked her.

En viktig del av prosjektet har vært å knytte kontakter, blant annet inn mot det offentlige. Som en privat enkeltbedrift er dette vanskelig, men som samarbeidsprosjekt i regi av en forskningsinstitusjon har man langt større mulighet til å oppnå kontakt. Matvarehuset fikk i nov 2019 mulighet til å sende inn et innspill til Helsedirektoratet. Her ble det blant annet belyst at kommunenes ansvar bør formaliseres i avtalen mellom leverandør og mottager, for å sikre kvalitet hele veien ut til servert måltid. Tilberedning, servering og kompetanse rundt mat, måltid og ernæring må være på plass i siste ledd, for at sluttresultatet blir bra.

-Det offentlige har et stort ansvar her. Det er mye fokus på mat og måltider, og reformen leve hele livet. Det gode måltid er svært viktig for både helse og trivsel. Det hjelper imidlertid ikke om Matvarehuset lager gode retter dersom de ikke blir tilberedt rett og servert ordentlig i siste ledd.

Er sykehjemsmat bare søppelmat?

Kommunene er i dag pålagt å drive ernæringskartlegging blant sine eldre innbyggere. Til nå har bare halvparten av norske kommuner svart at de gjør kartleggingen. Blant dem viser kartleggingen at 30-50% av de hjemmeboende, pleietrengende eldre, har risiko for underernæring. Når slikt er avdekket er det meningen at hjemmetjenesten skal lage en ernæringsplan, som skal følges opp.

EndFragment

Denne artikkelen er delt av Forskningsprosjektet Matlyst som skal bidra til å dekke måltidsdøgnet for hjemmeboende eldre med gode, sunne og bærekraftige løsninger som er lette å velge, lette å bruke og basert på norske råvarer. Sammen skal Tine, Nortura, Fjordland og Norgesmøllene utvikle treffsikre innovasjoner. Forskningspartnerne Nofima, NMBU og SESAM samler ny kunnskap. Validé koordinerer og bidrar i arbeidet med kommunikasjon og formidling. Prosjektet er finansiert med forskningsmidler fra forskningsrådets program Bionær. www.matlyst.org

Vi ønsker å dele våre artikler og det er tillatt å kopiere og/eller gjenbruke artikler eller annet materiale etter avtale med matlyst.org. Fakta om prosjektet samt navn på journalist/ artikkelforfatter må alltid fremkomme ved deling av artikler. Redaktør for nettstedet matlyst.org: Kari Birgitte M. Wiig, prosjektleder Mat og Helse i Validé, Måltidets hus. Kari Birgitte har flere år i Måltidets Hus i Stavanger med prosjekter innen måltidsglede - for alle. Nå jobber hun som forretningsuvikler i Validé og er kompetansemegler innen mat og helse. Kari.birgitte@valide.no, tlf 4740 8958